Dokumenty na egz.

Skontaktuj się z nami

Osoby zapisujące się na egzamin państwowy, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r. zgłaszają się do „WORD” tylko z profilem kandydata na kierowcę oraz opłatą za egzamin dodatkowo na miejscu wypełniają wniosek.
————————————————————————————————————————————–
Dokumenty na egzamin dla osób, które rozpoczęły kurs przed 19.01.2013 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów, osobiście lub – w wyjątkowych sytuacjach – przez pełnomocnika
(za pisemnym pełnomocnictwem).
Są to następujące dokumenty:

wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta
dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport
dowód uiszczenia opłaty za egzamin
jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem;
zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego
pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, a ubiega się
o prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T
kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej):

a) B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1
b) B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie
odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E
c) A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie
odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D

zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się o prawo jazdy kategorii D lub D1, który nie ukończył 21 lat
pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej