Szkolenia VCC

Skontaktuj się z nami

Firma ZRYWII przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawo-dowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgod-ny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia spe-cyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Compe-tences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.

 

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywno-ści procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w po-szczególnych obszarach.

 

Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC.

Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decy-zja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada upraw-nienia do certyfikowania 8 kwalifikacji rynkowych:
• „Montowanie stolarki budowlanej”,
• „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”,
• „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”
• „Projektowanie grafiki komputerowej”
• „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”,
• „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”,
• „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”,
• „Tworzenie witryn internetowych”.

Więcej informacji o systemie VCC oraz na temat dostępnych kwalifikacji znajdą Państwa na stronie: www.vccsystem.eu

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej