Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
• pozostawanie osobą dorosłą powyżej 29 roku życia (mającą w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 rok życia)
• zamieszkiwanie obszaru województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC
• posiadanie statusu: osoby bezrobotnej [zarejestrowanej lub niezarejestrowanej w PUP] lub biernej zawodowo należącej, co najmniej do jednej z następujących grup:
– osoba powyżej 50 roku życia
– osoba długotrwale bezrobotna
– kobieta
– osoba z niepełnosprawnościami
– osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych – wykształcenie na poz. do ISCED 3 włącznie
Priorytetowo traktowane będą:
• osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną,
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
• osoby posiadające dochód na osobę w rodzinie poniżej 600 zł netto
• osoby bez doświadczenia zawodowego
• osoby bez kwalifikacji zawodowych

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej