FORMA WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikom projektu proponujemy wsparcie w postaci:

a). IPD – przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/ aktualizacja IPD przez doradcę zawodowego dla 60 UP- identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w Projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji, pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia,

b). grupowe poradnictwo zawodowe dla 50 UP, Coaching indywidualny dla 40 UP oraz pośrednictwo pracy dla 60 UP- nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, pomoc z uzyskaniu przez UP zatrudnienia dopasowanego do posiadanych kwalifikacji i potrzeb, samodzielność na rynku pracy, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego oraz aktywne poszukiwanie pracy.

c). szkoleń zawodowych wraz z stypendium szkoleniowym (wg potrzeb rynku pracy i predyspozycji UP) dla 58 UP nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu/uprawnień wg. Wytycznych w zakresie realizacji…2014-2020) niezbędnych na rynku pracy,

d). Staże wraz z stypendium szkoleniowym dla 50 UP- nabycie/uzupełnienie/realizacja doświadczenia zawodowe i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy.

W projekcie nie przewidziano zwrotów kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej