Projekt ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY  realizowany jest przez ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.  W ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Partnerem projektu jest EURUS Maciej Duraczyński i HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

 

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-05-31

Wartość projektu: 1 995 768,72 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 696 403,41 zł

 

Projekt swoim zasięgiem obejmie powiaty : jasielski, brzozowskie i strzyżowski województwa podkarpackiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn) bezrobotnych i/lub biernych zawodowo (w tym odchodzących z rolnictwa) w wieku powyżej 29r.ż. zamieszkujących obszar powiatów brzozowskiego, jasielskiego i strzyżowskiego w województwie podkarpackim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie 01.01.2018r. – 31.05.2019r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 70 uczestników projektu obligatoryjnie instrumentami aktywizacji:

  1. identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem/aktualizacją IPD, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego
  2. poradnictwem zawodowym grupowym
  3. pośrednictwem pracy
  4. szkoleniem ECDL DOGCOMP 16
  5. szkoleniem zawodowym
  6. stażem zawodowym

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej