Projekt „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron w partnerstwie z CDG PRO Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.10.2019 r.
Wartość projektu: 1 995 613,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 696 271,32 zł
Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie
Celem projektu „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (63 osób) oraz biernych zawodowo (7 osób) w wieku powyżej 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i umiejętności poruszania się po regionalnym rynku pracy dzięki objęciu ich wsparciem doradczym IPD, szkoleniami, stażami oraz pośrednictwem pracy
Główne rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu to nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez 70 Uczestników Projektu i zdobycie zatrudnienia przez min. 31 osób.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej