• Identyfikacja potrzeb (IPD)
Indywidualne Doradztwo Zawodowe – stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, identyfikacja potrzeb, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w regionie.
• Grupowe poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Zakres merytoryczny warsztatów: autoprezentacja, komunikacja, rozmowa rekrutacyjna, warsztaty komputerowe: tworzenie dok. Aplikacyjnych: CV i LM, portale, wyszukiwanie ofert.
• Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe dopasowane do potrzeb
Każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany na jedno z poniższych szkoleń:
– Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych
– Szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych
• Staże zawodowe
Celem staży jest utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności (nabytej w trakcie wcześniejszych etapów) oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Długość trwania stażu zawodowego: 6 miesięcy.
• Pośrednictwo pracy
Pośrednictwem objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Pośrednik będzie m.in. na bieżąco monitorował aktywność uczestnika projektu w poszukiwaniu pracy, inicjował kontakty z pracodawcami i monitorował ich wyniki.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej